SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowo Lokatorska
Nowe zasady odbioru odpadów

 

Z dniem 1 lipca 2013r. obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Zadanie to na mocy ustawy „o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach” przejęła Gmina Nysa.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z w/w ustawy oraz uchwały nr XXVII/449/12 z dnia 19 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nysie przypomina, że wszelkie zmiany liczby osób zgłoszonych do zamieszkania należy składać w formie pisemnej w Spółdzielni, wypełniając stosowne oświadczenie (zamieszczone wyżej) w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.  Zmiany zgłoszone po 15 dniu miesiąca zaczynają obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca. Kwota opłaty (podatku) za wywóz odpadów komunalnych obliczana jest w skali miesiąca i nie podlega przeliczeniu na dni. 

       Przypominamy również, że uległy zmianie zasady gromadzenia i wywozu odpadów zbieranych doraźnie ( przedmioty wielkogabarytowe, odpady z remontów, sprzęt  elektryczny i elektroniczny itp. ), i tak: 

  • Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny będą odbierane objazdowo 2 razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku (harmonogram wywozu znajduje się na stronie internetowej „EKOM-u”: www.ekom.com.pl w zakładce pn. „Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, wielkogabarytowych oraz zielonych – Gmina Nysa ”). Termin odbioru odpadów będzie poprzedzony ogłoszeniem określającym datę, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów, które powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

Poza wyznaczonymi terminami odpady wielkogabarytowe należy wywozić indywidualnie do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (GPSZOK).

 

  • Odpady z remontów (np. gruz budowlany) - należy gromadzić w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości w pomarańczowych kontenerach  lub workach dostarczanych doraźnie. Zabrania się ich wrzucania do pojemników na odpady zmieszane !   Odpady zgromadzone w  workach  w ilości 0,12 m3 można dostarczyć nieodpłatnie do GPSZOK.

 

Ponadto w Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) można oddać nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny  w  tj.:

  • odpady zielone i ogrodowe,
  • papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło,
  • zużyte opony,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory,
  • wielkogabarytowe tj. meble, wanny, dywany,
  • przeterminowane lekarstwa,
  • gruz z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 0,12 m3,
  • inne odpady, w tym niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, tj.:  farby, chemikalia, oleje.

 

 

Lokalizacja GPSZOK:

1) Nysa, ul. Piłsudskiego 61 (baza PGK „EKOM”) - tel. 77 433 27 24

2) Nysa, Aleja Wojska Polskiego 4 (przy parkingu naprzeciwko Kościoła) - tel. 608 472 431

OBA PUNKTY SĄ CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY W GODZ. 8.00 - 16.00


Szczegółowe informacje dotyczące zasad segregacji i odbioru odpadów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie : www.nysa.eu w zakładce „Nowe zasady odbioru odpadów”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
48-303 Nysa
Tel: 77 409 14 22,   77 43 107 37
Tel./fax: 77 409 14 20
e-mail: smlw@smlw.nysa.pl
Godziny pracy spółdzielni:
poniedziałek 07:00 - 16:00
wtorek - czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00